skip to Main Content
06-13 83 66 82 skincarebijmarjolein@hotmail.com

-Skin care bij Marjolein-

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch of per e-mail gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Skin care bij Marjolein en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Skin care bij Marjolein persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Skin care bij Marjolein het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3. Betaling
Skin care bij Marjolein vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of gelijk over te maken via de mobiel bankieren app.

4. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Skin care bij Marjolein tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, die noodzakelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Skin care bij Marjolein neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Skin care bij Marjolein behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Skin care bij Marjolein zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

5. Aansprakelijkheid
Skin care bij Marjolein is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Skin care bij Marjolein niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

6. Beschadiging & diefstal
Skin care bij Marjolein heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skin care bij Marjolein meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skin care bij Marjolein het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Skin care bij Marjolein zijn maximaal 6 maanden geldig, na datum van afgifte.

Back To Top